Hoofdlijnen nieuwe CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Vanaf 29 maart 2004 geldt er een nieuwe CAO voor alle flexwerkers in Nederland. Deze CAO is afgesloten door enerzijds de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en anderzijds de vakbonden FNV, CNV en De Unie. De CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 biedt bedrijven meer ruimte als het gaat om flexibele arbeid. In de nieuwe CAO zijn met name het fasensysteem en de afspraken op het gebied van beloning en opleiding aangepast. Onderstaand de belangrijkste hoofdpunten op een rij.

 

Langer uitzenden

Het vierfasensysteem van de vorige CAO is vervangen door een driefasensysteem (A t/m C). De belangrijkste vooruitgang: flexwerkers kunnen 78 weken op uitzendbasis werken. Voorheen waren dit slechts 52 weken. 

Fase A

De eerste 78 weken. In deze periode is het mogelijk om flexwerkers op uitzendbasis inhuren. Er mag een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten worden aangegaan. Het einde van de opdracht of ziekte betekent automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst.

Fase B

De aansluitende 2 jaar. In deze periode kunnen maximaal 8 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten worden. Er geldt geen minimumduur meer voor deze overeenkomsten.

Fase C

De flexwerker heeft recht op een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau.

 

Salaris: vrije keus

De beloningsregeling is gewijzigd. Voor de eerste 26 weken dat een flexwerker aan de slag gaat, kan de opdrachtgever zelf aangeven welke beloningsregeling wordt gehanteerd: de CAO voor Uitzendkrachten óf de beloningsregeling die voor de eigen medewerkers gehanteerd wordt. Na 26 weken valt de flexwerker automatisch onder de beloningsregeling van de opdrachtgever.

 

Persoonlijk opleidingsbudget

Het volgen van een opleiding is vaak een extra drijfveer om goed te presteren op het werk. In de voorgaande CAO’s voor Uitzendkrachten werd alleen gesproken van een collectief opleidingsbudget. Volgens de nieuwe CAO start iedere flexwerker vanaf de 27e gewerkte week met de opbouw voor een persoonlijk opleidingsbudget (POB). Op die manier krijgt iedere flexwerker de kans zich verder te ontwikkelen. En dat komt ten goede aan de productiviteit.

De voordelen

·           Het is mogelijk langer gebruik te maken van de uitzendformule (fase A), bijvoorbeeld voor het opvangen van ‘piek & ziek’.

·           Door de ruime instroomperiode van 3,5 jaar kan gedurende langere tijd zonder arbeidsrechtelijke risico's het personeelsbestand optimaal flexibel gehouden worden.

·           De opdrachtgever kan voor de eerste 26 weken bepalen welke beloningsregeling er wordt gehanteerd. 

Vorige CAO

Nieuwe CAO

Uitzendfase 52 weken

Uitzendfase 78 weken

Minimale duur contracten bepaalde tijd is 3 maanden

Geen minimale duur contracten bepaalde tijd

‘De verkorte route’ leidt tot een vast contract na 18 maanden bij dezelfde opdrachtgever

Geen 18 maandentermijn meer

Beloning volgens CAO voor Uitzendkrachten of volgens SMU-regeling

Eerste 26 weken keuze uit beloningsregeling CAO voor Uitzendkrachten of CAO opdrachtgever. Na 26 weken verplicht beloning volgens CAO opdrachtgever SMU-regeling afgeschaft

Alleen collectief opleidingsbudget

Eerste 26 weken in fase A collectieve reservering daarna opbouw Persoonlijk Opleidings Budget (POB)

Wilt u meer informatie over de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009. Neem dan contact met ons op.